ใส่ความเห็น

ประวัติโรงเรียน

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดตั้งขึ้นและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2478 โดยอาศัยศาลา และโบสถ์วัดน้ำรินเป็นสถานที่ทำการสอน โดยสามเณรไหล วงศ์น้อย และสามเณรบุญนำ ชุ่มเชื้อ เป็นผู้ทำการสอน พ.ศ.2485 นายนิล กันทะเขียว  ครูใหญ่ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนย้ายโรงเรียนออกมาจากวัดน้ำริน  สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่งในที่ดินของทางราชการ ตามทะเบียน ส.ค. 1 เลขที่ 99  เปิดทำการสอนตั้งแต่ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   พ.ศ. 2493  นายนิล  กันทะเขียว พร้อมด้วยราษฎรได้รวบรวมวัสดุสิ่งก่อสร้างสมทบทุนกับงบประมาณของทางราชการ เป็นจำนวนเงิน 3,200 บาท การก่อสร้างจึงสำเร็จรวมก่อสร้างคิดเป็นเงิน 14,303.35 บาท  พ.ศ. 2500 นายเดช  อินทุดม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและอนุมัติงบประมาณ ขยายห้องเรียนเพิ่มอีกสองห้องเรียน เป็นเงิน 3,000 บาท   1 มีนาคม พ.ศ. 2508 นายนิล กันทะเขียว ครูใหญ่ได้ลาออกจากราชการ เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์ มอบหมายให้ นายมนูญ แนววงศ์ รักษาการแทนและดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีเดียวกันได้จัดสร้างถนนภายในโรงเรียน สร้างส้วม บ้านพักครู สร้างฐานเสาธงคอนกรีต   24 มกราคม พ.ศ.2510 นายมนูญ  แนววงศ์ ครูใหญ่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ให้นายวิโรจน์ ริกันต์ รักษาการแทน    30 พฤษภาคม พ.ศ.2510 นายมานิต สุขธยารักษ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านผามอก (ประชาสงเคราะห์) มารับตำแหน่งครูใหญ่ตามคำสั่งที่ 259/2510 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2510 ได้สร้างรั้วโรงเรียน โดยอาศัยเงินการกุศลผ้าป่าสามัคคี เป็นเงิน 950 บาท ซึ่งสร้างได้เพียง 3 ด้าน  26 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการเป็นเงิน 5,150 บาท ซื้อสังกะสีมุงหลังคา เปลี่ยนจากกระเบื้องไม้สัก  พ.ศ.2513 คณะครูและราษฎรได้สละทรัพย์สมทบซื้อที่ดินให้แก่ทางโรงเรียนมี

1. คณะครูกลุ่มการศึกษาผามอก      120 บาท

2. นายปัน  บัวมูล                               100 บาท

3. นายสมคิด จันทร์วิทูล                    300 บาท

4. นายทอน จำปาทอง นายฮ่อน กันกา นายอ่อน จันทร์จักร     150 บาท

1 พฤษภาคม พ.ศ.2515 นายมานิต สุขธยารักษ์ ครูใหญ่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) และขณะเดียวกัน นายชื่น บัวมูล ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำริน ตามคำสังที่ 54/2515 และหนังสืออำเภอที่ พร.55/1188 ลงวันที่ 21 เมษายน 2515  พ.ศ. 2517  ขยายการจัดการศึกษา  ประถมศึกษาตอนปลาย  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ได้รับการช่วยเหลือจากอนามัยตำบล และอนามัยอำเภอให้งบประมาณสร้างประปาโรงเรียน   2 ถัง เป็นเงิน 30,000 บาท รับเงินจากผู้ปกครองบริจาคค่าเหมาก่อสร้าง 10,000 บาท รวมค่าก่อสร้างประปาทั้งหมดจำนวน 40,000 บาท  วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถุนสูง จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 390,000 บาท

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2520 นายชื่น  บัวมูล ครูใหญ่ ได้ลาออกจากราชการ นายพงศักดิ์  วังใน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านปงได้มารับตำแหน่งครูใหญ่ และในปีเดียวกันได้รับเงินงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

พ.ศ.2521 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ 017 เดิม จำนวน 6 ห้องเรียนเป็นเงิน 240,000 บาท  คณะครูและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างเสาธงเหล็กพร้อมฐานคอนกรีต คิดเป็นเงิน 5,500 บาท และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีกสองหลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

พ.ศ.2522 นายพงศักดิ์  วังใน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังเคียน ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตามคำสั่งที่ อ.จ.พร. 09/846 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2522 มอบหมายให้นายสมพันธ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยครูใหญ่ รักษาการในตำแหน่งแทน

พ.ศ.2525 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ ได้จัดงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ ในวงเงิน 260,000 บาท และแต่งตั้งให้นายสัมพันธ์ ปัญญาสุขเป็นครูใหญ่ ในปีนี้ผู้ปกครองนักเรียนจัดหาเงินซื้อที่ดิน 2 ไร่ ให้แก่โรงเรียนเป็นเงิน 38,500 บาท

พ.ศ.2526 รื้ออาคารเรียนหลังเก่า สร้างอาคารเรียนใหม่ขนาด 2 ห้องเรียน โดยขอความร่วมมือจากประชาชน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

พ.ศ. 2527 นายเทิดศักดิ์  อุ่นอารมณ์ ได้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ได้รับงบประมาณ สร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นเงิน 50,000 บาท

พ.ศ.2534 นายวิเชียร กันทะเขียว มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และโรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในวันที่ 5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2534  นายก่อ  สวัสดิพานิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105-29 ขนาด 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน 280,000 บาท โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของอำเภอลอง และกิจกรรมแม่ไม้มวยไทยเป็นกิจกรรมดีเด่นของจังหวัด

พ.ศ.2537  กิจกรรมท่าแม่ไม้มวยไทยของโรงเรียนชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมท่าแม่ไม้มวยไทยของเขตการศึกษา 8 ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 เป็นเงิน 60,000 บาท

พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอลเป็นเงิน 120,000 บาท และส้วมนักเรียน 4 ที่นั่ง 1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท

พ.ศ.2539 นายวิเชียร  กันทะเขียว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปีนี้คณะกรรมการโรงเรียน ประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ในเขตบริการของโรงเรียนได้ร่วมกันรื้อบ้านพักครู 3 หลังมาสร้างโรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ.2540 คณะกรรมการโรงเรียน ประชาชน ช่วยกันบริจาคทรัพย์ปรับปรุงห้องสมุดทเป็นเงิน 50,912 บาท

พ.ศ.2542 คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมกันจัดผ้าป่าซื้อที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา ในราคา 60,000 บาท

พ.ศ.2543  ได้รับความช่วยเหลือ จากผู้ปกครองนักเรียน    คณะครู สร้างรั้วด้านหน้าของโรงเรียนเป็นเงิน 55,155 บาท ในปีเดียวกันจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ดินของ นายปรีชา ใจกระเสน จำนวน 1 ไร่ เป็นเงิน 143,200 บาท

พ.ศ.2544  กำนันจำนง บัลมูล พร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันขุดบ่อเลี้ยงปลา และถมดินปรับพื้นที่ของโรงเรียน

พ.ศ.2545 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นระยะเวลา 6 ปี ปีละ 500,000 บาท

พ.ศ.2546 ได้รื้ออาคารเรียนจากโรงเรียนอิมอรัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนยุบรวม มาสร้างเป็นอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานราชการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน คณะครูในการก่อสร้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: