ใส่ความเห็น

บุคลากร

นายประสิทธิ์  คำเขียว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรของโรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2555

บุคลากร

จำนวน  (คน)

ชาย

หญิง

รวม

ครูทั้งหมด

4

15

19

ครูไปช่วยราชการ

2

2

ครูมาช่วยราชการ

พนักงานราชการ

1

1

ครูอัตราจ้าง

1

2

3

นักเรียน

170

167

337

ลูกจ้างประจำ

1

1

ลูกจ้างชั่วคราว

1

1

2

ตารางจำแนกวุฒิการศึกษาของครูของโรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)

 ปีการศึกษา 2554

วุฒิการศึกษา

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาโท

2

3

5

20.83

ปริญญาตรี

3

16

19

79.17

อนุปริญญา

รวม

5

19

24

100.00

ตารางแสดงวุฒิการศึกษา และวิทยฐานะของครูโรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ปีการศึกษา 2555

ที่

ชื่อ -สกุล

วุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ

หมายเหตุ

1

นายประสิทธิ์  คำเขียว กศ.ม. บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ

2

นายคงฤทธิ์  นาสิทธิ์ ศษ.บ. ประถมศึกษา ครูชำนาญการ

3

นายคณิต  ภู่จรูญ ศษ.บ.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

4

นายเพชร  โพธิกุล ศษ.บ.ประถมศึกษา ครูชำนาญการ

5

นางจีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง คบ.ภาษาอังกฤษ,กศ.ม. บริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

6

นางสุดารัตน์  ชื่นบาน ศษ.บ. ประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

7

นางสุทิน  นาสิทธิ์ ศษ.บ. ประถมศึกษา ครูชำนาญการ

8

นางสุทิน  เหว่าโต ศษ.บ.  ประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

9

นางสมศรี  ชัยพิวงษ์ ศศ.บ.ประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

10

นางประทิน  สุขธยารักษ์ คบ.ภาษาไทย,กศ.ม.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

11

นางมาลัย  แนวจิตร คบ.ประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

12

นางสาลี วงศ์ทิพย์ คบ.จิตวิทยาการแนะแนว ครูชำนาญการ

13

นางพิศมัย  ดูงาม คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูชำนาญการพิเศษ

14

นางเสาวลักษณ์  เกี๋ยงคำ คบ.ประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

15

นางสุนันพร  เหมืองหลิ่ง คบ.ประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

16

นางสาวจุมพิตา  เวียงทอง คบ.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการ

17

นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ ศศ.บ. บ้านและชุมชน ครูชำนาญการ

18

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ คบ.คณิตศาสตร์ค.ม.หลักสูตรและการสอน ครู คศ. 2

19

นางสาวชุติธร  มั่งคั่ง กศ.บ. สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ

20

นางสาวสุพรรษา คำป้อ วทบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป พนักงานราชการ

21

นายภานุพงค์ ดวงจิตต์ ค.บ.คณิตศาสตร์(5 ปี)ค.ม. บริหารการศึกษา ครูอัตราจ้าง

22

นางสาวทิพวรรณ ชุมภูหมุด ค.บ.คณิตศาสตร์ ครูอัตราจ้าง

23

นางสาวศิรินทิพย์  วงค์วาร บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูอัตราจ้าง

24

นายอันนวัฒน์  จันทรโชติสกุล ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูจ้างสอน

25

นางเตือนใจ  ปัญญาใจ ปวส.คอมพิวเตอร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ(SP2)

ข้อมูลนักเรียน

                ประมาณการข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2555 

ชั้นเรียน

จำนวน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

11

11

22

อนุบาล 2

18

7

25

ประถมศึกษาปีที่ 1

13

14

27

ประถมศึกษาปีที่ 2

13

16

29

ประถมศึกษาปีที่ 3

12

15

27

ประถมศึกษาปีที่ 4

13

7

20

ประถมศึกษาปีที่ 5

13

8

21

ประถมศึกษาปีที่ 6

20

17

37

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

9

9

18

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

11

9

20

มัธยมศึกษาปีที่ 2

17

19

36

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

3

25

28

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

17

10

27

รวมทั้งสิ้น

170

167

337


Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: