ใส่ความเห็น

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญาของโรงเรียน

ผสานภูมิปัญญา การศึกษาทันสมัย สร้างนิสัยอดทน ยุวชนรักถิ่น

คำขวัญของโรงเรียน

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีหลักการบริหารอย่างเป็นระบบ นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะการใช้สื่อ IT   ในการแสวงหาความรู้ตามศักยภาพและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน

พันธกิจ

 1. สร้างศูนย์แห่งการเรียนรู้
 2. นำระบบ PDCA มาใช้ ในการบริหารจัดการ
 3. พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
 4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 5. ปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ
 7. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์

 1. มีศูนย์แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์วิชาการ ศูนย์กีฬา ศูนย์ดนตรี ศูนย์ ICT ศูนย์บริการน้ำดื่ม ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 2. นำระบบ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการ 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารนโยบายแผนและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
 3. มีหลักสูตรสถานศึกษา สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับท้องถิ่น และตามความต้องการของผู้เรียน
 4. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด และดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. มีครอบครัวต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ครูได้รับการพัฒนาตรงกับสาระวิชาที่สอน
 7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 8. ผู้เรียนมี สุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา


Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: